നിങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സന്ദർശിക്കാനും സേവിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം.

നിലവിലെ സ്ഥാനം: മാജിക് ലാമ്പ് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് പ്രമോഷൻ സിസ്റ്റം>ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു>16എം. മിന്‍ കടലില്ലാത്ത സ്കൌര്‍ ടൂബ്>16മിനിറ്റ് സീമില്ലാത്ത സ്കോര്‍ട്ട് ടൂബ്

16മിനിറ്റ് സീമില്ലാത്ത സ്കോര്‍ട്ട് ടൂബ്

ഉൽപ്പന്ന വിവരണം മറ്റ് ശുപാർശകൾ
16 മിനിറ്റില്ലാത്ത സ്കോര്‍ പൈപ്പ് നാലു മൂലയുള്ള സ്കോര്‍ട്ടില്‍ സ്റ്റീല്‍ പൈപ്പാണ്. സ്കോര്‍വര്‍ സ്റ്റീല്‍ പൈപ്പ് തണുപ്പുണ്ടാകഒരു കടലില്ലാത്ത സ്കോര്‍വര്‍ പൈപ്പിനും ഒരു സ്കോര്‍വര്‍ പൈപ്പിനും തമ്മില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഉണ്ട്.മോഷ്ടിക്കുന്ന പൈപ്പുകള്‍ക്കൊരു ഹോള്‍ സെക്ഷനുണ്ട്. വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി വലിയ തൂക്കത്തില്‍ പൈപ്പ
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക